Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni Instal Rent Kalinowa

Warunki wynajmu sprzętu.

 1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wypożyczenia pomiędzy firmą Instal Rent  Kalinowa Dorota Gługiewicz; 64-600 Oborniki, ul: Kalinowa 20 zwaną w dalszej części Wypożyczalnią, a osobą lub firmą wynajmującym zwaną w dalszej część Najemcą.
 2. Umowa spisywana jest przez Wypożyczalnię na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem na czas określony przez Najemcę.
 3. Podczas wypożyczenia zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla Wypożyczalni w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. Wypożyczający tytułem odszkodowania ma prawo do zatrzymania kwoty kaucji wpłaconej przez Najemcę oraz żądania zapłaty kwoty stanowiącej wartość utraconego przez Wypożyczającego sprzętu po odjęciu kwoty zatrzymanej kaucji. O wysokości kaucji decyduje wartość wypożyczonego sprzętu. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na rabaty i mniejsze kaucje.
 4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem.
 5. Cena wypożyczenia nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia i jest liczona od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu.
 6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.)
 7. Urządzenia z silnikiem spalinowym wydawane są z pełnym zbiornikiem paliwa.
 8. Ceny podane na stronie są cenami brutto.

Zobowiązania Wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia oświadcza, że sprzęt jest w pełni sprawny, w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytkowania, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Wypożyczający obowiązkowo zapoznaje Najemcę z instrukcją obsługi i szkoli go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 4. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy i nie przekazywania ich osobom trzecim.

Zobowiązania Najemcy

 1. Najemca zobowiązuje się do dbania o wypożyczony sprzęt i zwrot sprzętu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 3. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wypożyczającemu czynsz w wysokości wynikającej z umowy. 
 4. Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć sprzęt przed kradzieżą i zniszczeniem. Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu wypożyczenia. Najemca od momentu wypożyczenia ponosi pełną odpowiedzialność za zaginięcie, uszkodzenia, kradzieże i dewastacje.
 5. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcją.
 6. Najemca zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim wypożyczonego sprzętu.
 7. Najemca zobowiązuje się, że nie będzie samodzielnie dokonywał napraw.
 8. W przypadku zaginięcia lub utraty sprzętu Najemca zobowiązany jest do wyrównania strat Wypożyczalni w wysokości wartości rynkowej sprzętu najmu w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia.
 9. W przypadku powstania szkód wypożyczonego sprzętu w związku z nieprzestrzeganiem instrukcji oraz zasad BHP obciążają Najemcę.
 10. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu wypożyczenia przez Najemcę ponosi Najemca.
 11. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczającego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

.Zwrot sprzętu.

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym w umowie wypożyczenia, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do wypożyczalni, wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby wypożyczenia. 
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony, w przypadku urządzeń z silnikiem spalinowym z pełnym zbiornikiem paliwa.
 3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, Najemca poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika

Zerwanie umowy wypożyczenia

 1. Zerwanie umowy wypożyczenia następuje w przypadku:
  1. samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
  2. braku rozliczenia za okres przekraczający 7 dni
  3. używanie wypożyczonego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki
 2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia, a każdy dzień opóźnienia zwrotu podlega opłacie w wysokości 200% stawki podstawowej wynajmu.