Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Najemców jest Instal Rent Kalinowa Dorota Gługiewicz (dalej zwana Wypożyczającym). 

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jest stosowane w krajach UE od 25 maja 2018r. RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący. 

Dane osobowe osób wynajmujących narzędzia takie jak:  Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) oraz f) RODO), której Najemca jest stroną. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania  umów z Wypożyczającym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wypożyczającego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów.  

Najemca ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy  w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:

  • dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu) 
  • zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży.